با افزایش سرمایه ی واردکنندگان و سرمایه گذاران خارجی در بانکهای کشور چین ... [...]